Việc tổ chức Lễ tang theo đúng
với giáo nghi của Giáo hội
và dựa theo nền tảng Kinh Thánh

Trong Cựu Ước, Sáng Thế ký chương 23, lúc bà Sa-ra qua đời, ông Áp-ra-ham đến với dân họ Hếch để mua một nơi làm mộ địa.

Trong tân Ước, cả 4 sách Phúc Âm đều tường thuật lại sự kiện ông Giô-sép  người ở thành A-ri-ma-thê đã thực hiện nghi thức chôn cất và dâng tặng Chúa Giê-xu ngôi mộ mà ông đã dự bị sẵn cho mình (Ma-thi-ơ 27:57-61; Mác 15:42-47; Luca 23:50-56; Giăng 19:38-42).

An Bình Viên đang làm những việc mà Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều ủng hộ.