Đây là khải tượng cho
một nghĩa trang Tin Lành riêng biệt

An Bình Viên góp phần xây dựng Hội Thánh chung và cộng đồng Tin Lành thông qua việc trích 500.000 đồng trên một đơn vị mộ để dâng về cho Hội Thánh địa phương – nơi các khách hàng đang sinh hoạt, thờ phượng Chúa.