ANBINHVIEN.VN – Trong cuộc sống, nhiều lúc bạn đã nói rằng: “Tôi muốn tin cậy Chúa, nhưng tôi không nghe được tiếng Ngài!”

Bạn không thể nghe được tiếng Chúa khi trong đầu đầy dẫy hàng ngàn thứ làm bạn xao lãng. Để nghe tiếng Chúa, bạn phải đến gần Chúa. Bạn phải yên lặng và ở một mình với Ngài. Kinh Thánh chép rằng, “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 46:10). Điều đó có nghĩa là hãy ngồi xuống và thinh lặng. Đó là cách bạn nghe được tiếng Chúa và đến gần Ngài. Bạn chỉ cần ngồi đó một mình, yên lặng với quyển Kinh Thánh và nói với Chúa rằng: “Chúa ơi, có điều gì Chúa muốn nói với con không?”. Bạn hãy đọc Lời của Đức Chúa Trời và nói với Ngài điều gì đang trong lòng bạn.

Chúa phán rằng Ngài sẽ ban sự khôn ngoan cho bạn để có thể nhận biết tiếng Ngài và bước theo Ngài nhờ lời ấy: “Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng” (Châm Ngôn 2:6). Chỉ có một cách để bạn có thể nghe được tiếng Chúa, đó là đọc Kinh Thánh và tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện. Hãy bỏ hết những điều làm bạn xao lãng xuống, và bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Chỉ như thế, bạn mới có thể nghe được tiếng của Chúa phán dạy cho bạn! Lời Chúa trong Gia Cơ 4:8 có chép: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em…”

Hôm nay bạn hãy cầu nguyện với Chúa rằng: “Chúa ơi, con muốn lắng nghe tiếng của Chúa, không muốn nghe tiếng nói của sự nghi ngờ nữa. Con muốn đến gần Ngài và hiểu biết nhiều hơn về Ngài. Con muốn nghe tiếng Chúa, và khi con nghe được con hứa sẽ vâng lời Ngài. Con muốn trở thành một trong những người được Chúa dùng và ban phước!”

Nguyên tác: To Hear God, Get Near God
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ